Kawahisa, Traditional Japanese Restaurant 料亭 川久 kyoto, Japan